แนะนำสาขา

          
      ขอแสดงความยินดีกับ นายชลวิทย์  สุระทัศน์ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557


@คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เครดิต : โครงการเว็บเซอร์วิส มก.ฉกส.