ข่าวหน้าแรก arrow เอกสารออนไลน์
เอกสารออนไลน์ พิมพ์ อีเมล
 21push  เอกสารดาวน์โหลด คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 
          minus เอกสารประกอบการขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
            offsite-ico ขั้นตอนของการเดินเอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการ
            offsite-ico ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
            offsite-ico ตัวอย่างต้นเรื่อง บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ
            offsite-ico ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
            offsite-ico ตัวอย่างการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติเดินทาง
            offsite-ico แบบฟอร์มสัญญายืมเงินเดินทางไปราชการ
            offsite-ico ตัวอย่างต้นเรื่อง บันทึกข้อความขอยืมเงินทดรองราชการ
            offsite-ico ใบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
            offsite-ico ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
            offsite-ico แบบฟอร์มการเคลียร์สัญญายืมเงินเดินทางไปราชการ
            offsite-ico ข้อสังเกตในการเดินเอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 
          minus เอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการ
            offsite-ico ขั้นตอนการทำโครงการและสรุป
            offsite-ico ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
            offsite-ico ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการล่าสุด (แก้ไขล่าสุด 18 พ.ย. 2552)
            offsite-ico ตัวอย่างบันทึกข้อความกรณที่ไม่ได้ยืมเงินให้เบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ
            offsite-ico ตัวอย่างแบบหักล้างสัญญายืมเงิน
            offsite-ico บันทึกข้อความหักล้างเงินยืม
            offsite-ico ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปโครงการ
            offsite-ico ตัวอย่างบันทึกข้อความขอยืมเงินโครงการ
            offsite-ico แบบฟอร์มสัญญายืมเงินทดรองราชการ
            offsite-ico ตัวอย่างใบสำคัญส่งเงินคืน
 
          minus เอกสารประกอบการสอน
            offsite-ico ประมวลการสอน
 
          minus เอกสารรายวิชาสอบ
            offsite-ico ใบปะหน้าข้อสอบ (แก้ไขล่าสุด 23  ก.พ. 2553)
            offsite-ico ใบสรุปคะแนน     (แก้ไขล่าสุด 1 เม.ย. 2552)
            offsite-ico ใบสำคัญรับเงิน (ค่าตรวจข้อสอบ)  (แก้ไขล่าสุด 23  ก.พ. 2553)
 
          minus เอกสารการกำหนดมาตรฐาน
            offsite-ico หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ(เพิ่มเติม)     (1 เม.ย. 2552)
 
          minus เอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต
            offsite-ico ใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต     (21 ก.ค. 2552)
 
          minus รายละเอียดการสมัครทุนอุดหนุนวิจัยคณะฯ
            offsite-ico ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนวิจัย     (12 พ.ย. 2552)
            offsite-ico ข้อแนะนำในการเสนอโครงการวิจัย
            offsite-ico เงื่อนไขการพิจารณาตัดสินทุนอุดหนุนวิจัย
 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59 หมู่ 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4272-5000 ต่อ(ภายใน) 3200-3 หรือ 0-4272-5033 โทรสาร 0-4272-5034   
Faculty of Science and Engineering
Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus
59 Moo1 Chiangkrua Muang Sakon Nakhon 47000. THAILAND, Telephone:  66-04-272-5033, Facsimile:  66-04-272-5034
RocketTheme Joomla Templates