ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวงานประกันคุณภาพ
ข่าวการศึกษา/ทุน
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ PDF Print E-mail

สำหรับอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ที่ดำเนินโครงการต่างๆ สามารถดูตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินโครงการได้
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการสำหรับดาวน์โห
ลด
  
(download)  images/stories/new.gif

 

<Previous   Next>

งานประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 เลขที่ 59 หมู่ที่ 1
ถนนสกลนคร-นครพนม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
Contact :: Tel : 0-4272-5033 ต่อ 3200-3 Fax : 0-4272-5034